Chương trình PR từ Việt Nam

Định cư Canada

Saskatchewan Express Entry

Saskatchewan PNP Express Entry Stream là một trong những chương trình đề cử của tỉnh bang Saskatchewan - Sakatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) được liên kết với Express Entry, không...

Định cư Canada 3

Nova Scotia Skilled Worker

Nova Scotia PNP - Skilled Worker Stream là một trong những chương trình đề cử của tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) yêu cầu ứng viên phải có lời mời làm...

Alberta – Rural Renewal Stream

Alberta Rural Renewal Rural  là một trong những chương trình đề của tỉnh bang Provincial Nomination Program (PNP) của Alberta yêu cầu ứng viên phải có lời mời làm việc...

Newlife Immigration Canada

Alberta PNP – Express Entry

Alberta Express Entry (AEE) là một trong những chương trình đề của tỉnh bang Provincial Nomination Program (PNP) của Alberta được liên kết với Express Entry, có nghĩa là ứng...